Breadth first search algoritmi

Breadth first search (BFS) algoritmi graph’ning barcha vertex’larini ko’rib chiqishning yana bir yo’li bo’lib, u rekursiv algoritm hisoblanmaydi. BFS Depth first search algoritmidan farqli ravishda queue ishlatadi (DFS – stack’dan foydalanardi).