Leetcode 7. Reverse Integer

32 bitli x integer son berilgan. Uning raqamlarini teskari o’girib qaytaring. Agar teskari o’girish 32 bitli integer sig’imi [-2^31, 2^31 – 1] oralig’idan oshib ketadigan bo’lsa, 0 qiymatini qaytaring.

Leetcode 5. Longest Palindromic Substring

Bizga s string berilgan. Undan eng uzun palindrom substringni topish kerak. s string uzunligi 1 va 1000 belgi orasida bo’ladi. Palindrom deb, o’ng va chap qismi bir-biriga simmetrik bo’lgan so’zlarga aytiladi. Ya’ni so’zni ohiridan boshiga o’qiganda ham bir xil so’z chiqadi.

Leetcode 2. Add two numbers

Ikki bo’sh bo’lmagan, non-negativ sonlarni taqdim qiluvchi linked list’lar berilgan. Listdagi raqamlar teskari tartibda joylashgan, har bir node bitta raqamdan iborat. Ikki sonni qo’shib, javobini linked list’da qaytaring.

Leetcode 1. Two Sum

Leetcode 1. Sonlardan iborat nums array va yig’indisi target berilgan. target’ni nums array’dagi qaysi sonlarning yig’indisidan iborat ekanligini topib, ularning indeksini array ko’rinishida qaytarishimiz kerak.

Topological sort

Biz o’tgan graph masalalarida asosan undirected graph’larni ko’rib chiqdik. Aslida undirected graph directed graph’dan kodda ifodalanganda bor yo’g’i graph’dagi barcha vertex’larning ikki tomonlama (ikki yo’nalishli) bog’langani bilan farq qiladi. Shuning uchun undirected graph masalalaridagi yechimlar yoki algoritmlar direct graph uchun ham mos kelishi mumkin.

Hash table va Javascriptda hash table’ni ifodalash

Hash table (hashtable, hash, hash map) – key’larni value juftlarini bog’laydigan ma’lumot tuzilmasi. Kodda ko’pincha assotsiativ array (Javascriptda object) ko’rinishida ifodalanadi. Hash table’ning dictionary’dan farqi – array indekslari integer bo’lib, hash funksiya yordamida generatsiya qilinadi va indekslar unikal bo’ladi.