Heapsort. Binary Heap asosida tartiblash

Heapsort – binary heap ma’lumotlar tuzilmasi asosidagi tartiblash algoritmi. Biz heap har doim ma’lum bir tartibga rioya qilishini bilganimiz uchun, uning bu hususiyatidan tartiblashda foydalanishimiz – array’ning eng katta qiymatini olib uni array’ning ohiriga qo’yib borish orqali array’ni tartiblashimiz mumkin.