Suffix array va matnni suffix array’da qayta ishlash

Bizga N belgiga ega matndan so’zni qidirib, barcha so’zlarni topish kerak bo’lsin.

To’g’ri, so’zni topadigan tayyor sub-string funksiyalar allaqachon mavjud. Ammo texnik intervyu jarayonida qo’yiladigan masalada tayyor funksiyadan foydalanmaslik kerak bo’ladi. Bunda odatiy yechim – brute-force algoritmi yordamida matndagi barcha belgilar solishtirib chiqiladi. Ishlash vaqti – O(N2), tezkor yechim emas.

Biz masalani linear vaqtda – O(N) da yecha olamizmi?

Ha, suffix array va suffix sort yo’li bilan barcha so’zlarni linear vaqt ichida topishning imkoni bor ekan.

Bizda quyidagi string – «itwasbestitwasw» dan barcha «itwas» iborasini topish kerak bo’lsin. Javascriptdan bilamizki, stringdagi har bir belgi o’zining indeksiga ega. Masalan str[1] t ni qaytaradi.

itwasbestitwasw
01234567891011121314

Stringdan kerakli qismini olish – substring() yordamida amalga oshiriladi. Uning ishlash vaqti – O(N) ga teng.

Biz stringdan suffix array yasab olamiz. Suffix array – bu N belgili stringning [i…N-1] belgilaridan iborat array. Bunda i – iterator soni.

[
 'itwasbestitwasw',
 'twasbestitwasw',
 'wasbestitwasw',
 'asbestitwasw',
 'sbestitwasw',
 'bestitwasw',
 'estitwasw',
 'stitwasw',
 'titwasw',
 'itwasw',
 'twasw',
 'wasw',
 'asw',
 'sw',
 'w'
]

Array’ni tartiblab olamiz. Tartiblashda time complexity’ni O(N) ga erishish uchun, masalan 3-way radix quicksort‘dan foydalangan ma’qul:

[
 'asbestitwasw',
 'asw',
 'bestitwasw',
 'estitwasw',
 'itwasbestitwasw',
 'itwasw',
 'sbestitwasw',
 'stitwasw',
 'sw',
 'titwasw',
 'twasbestitwasw',
 'twasw',
 'w',
 'wasbestitwasw',
 'wasw'
]

Keyin suffix array’da binary search orqali qidirilayotgan so’zni topamiz.

[
 'asbestitwasw',
 'asw',
 'bestitwasw',
 'estitwasw',
 'itwasbestitwasw',
 'itwasw',
 'sbestitwasw',
 'stitwasw',
 'sw',
 'titwasw',
 'twasbestitwasw',
 'twasw',
 'w',
 'wasbestitwasw',
 'wasw'
]

Longest repeated substring

Yana bir keng tarqalgan muhim masalalardan biri – matndan eng uzun takrorlanuvchi iborani (longest repeated substring) topish kerak bo’lsin. Matn esa juda-juda katta – million, milliard belgilardan iborat. Amaliyotda bu kabi masalalarga genom ma’lumotlarini o’rganishda yoki kriptotahlilda duch kelinadi. Yana bir uchraydigan ko’rinishi – ma’lumotni siqish jarayonida (arxivlashda) qaytariluvchi iboralarni qisqartirish uchun ham kerak bo’ladi.

Katta matnlarda eng uzun takrorlanuvchi iborani topish uchun brute-force algoritmi samarasiz hisoblanadi, chunki uning ishlash vaqti – O(D * N2) ga teng, bunda D – eng uzun takrorlanuvchi iboradagi belgilar soni.

Biz bu masala uchun ham suffix sort yechimini qo’llay olamiz.

Bizda quyidagi matn bor:

aacaagttcacaagc
01234567891011121314

Undan suffix array yasab olamiz:

[
  'aacaagtttacaagc',
  'acaagtttacaagc',
  'caagtttacaagc',
  'aagtttacaagc',
  'agtttacaagc',
  'gtttacaagc',
  'tttacaagc',
  'ttacaagc',
  'tacaagc',
  'acaagc',
  'caagc',
  'aagc',
  'agc',
  'gc',
  'c'
 ]

Array’ni tartiblaymiz:

[
  'aacaagtttacaagc',
  'aagc',
  'aagtttacaagc',
  'acaagtttacaagc',
  'acaagc',
  'agc',
  'agtttacaagc',
  'c'
  'caagc',
  'caagtttacaagc',
  'gc',
  'gtttacaagc',
  'tacaagc',
  'ttacaagc',
  'tttacaagc',
 ]

Qaytariladigan iboralar yonma-yon joylashadi. Yana bir marta array’ni tekshirib chiqib, qaytariladigan iboralar ichidan eng uzunini topamiz.

[
  'aacaagtttacaagc',
  'aagc',
  'aagtttacaagc',
  'acaagtttacaagc',
  'acaagc',
  'agc',
  'agtttacaagc',
  'c'
  'caagc',
  'caagtttacaagc',
  'gc',
  'gtttacaagc',
  'tacaagc',
  'ttacaagc',
  'tttacaagc',
 ]

Longest repeated substring uchun kod